Storvretaskogen i fara!


Reportage


Skogsstyrelsen
Skogens sociala värden (2018-03-28)
”Att gå en skogspromenad har positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Närheten till gröna miljöer som stadsnära skogar har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Men här ser vi att den tätortsnära skogen i viss mån försvinner till förmån för nybyggnation och annan användning. Det finns inga tydliga ekonomiska incitament för kommuner att bevara den tätortsnära skogen, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen. I rapporten föreslås därför att regeringen bör överväga att sätta upp både ett mål och pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter. Det är ett förslag som även Naturvårdsverket har föreslagit. Kommunerna behöver också bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i sina översiktsplaner.”

Sveriges Radio
Källan – skogens gröna öga (2018-03-27)
”Människan har sedan urminnes tider sökt sig till källor för att dricka friskt vatten, offra för välgång eller för att bota sjukdomar. Men många källor är idag hotade eller fördärvade. Kanske har du också någon gång stuckit ner kåsan i en källa och druckit kallt, friskt vatten - grundvatten som flödar fram vid markytan. Förr var källorna avgörande för var man byggde sitt hus, men är än i dag viktiga för naturens växter och djur. Faktum är att källorna är så värdefulla att Sveriges Geologiska Undersökning idag samordnar ett arbete för Miljömålsrådet, att hitta och registrera källor i landet. I programmet medverkar bland andra Gert Knutsson, professor emeritus vid KTH och Eva Jirner statsgeolog vid SGU, samt entomologen Per-Ola Hoffsten.”

Naturpodden
Lyssna på vår podd!
#34 Kampen om Adolfsbergsskogen (2017-03-14)

Sveriges Radio
Ett kortare nyhetsinslag från P4 Uppland (2017-02-21)
"Hundratals hus kan hota skog i Storvreta."

Div fortfarande aktuella webb-länkar
Nättidningen Natursidan.se (2016-11-17)
ETC Uppsala (2017-01-23)
ETC Uppsala; svar från HSB (2017-01-23)-----------------------
Sidan uppdaterad:
2018-09-18